QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI

  10/07/2014

Quy trình xử lý bể sinh học bằng màng MBR (Membrane Bio Reactor) có thể loại bỏ chất ô nhiễm và vi sinh vật rất triệt để nên hiện nay được xem là công nghệ triển vọng nhất để xử lý nước thải. Xử lý nước thải bằng công nghệ lọc màng MBR

HƯỚNG DẪN THU GOM, LƯU TRỮ, BẢO QUẢN VÀ DÁN NHÃN

  10/07/2014

Quy trình thu gom chất thải tại nguồn được thực hiện bởi các công nhân trong doanh nghiệp. Tùy thuộc vào dây chuyền sản xuất và bố trí lao động mà mỗi doanh nghiệp có 01 phương thức thu gom CTNH khác nhau. Việc vận chuyển CTNH từ chủ nguồn thải đến nơi xử